ýokary hilli önümler bilen üpjün edýäris

standart önüm

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • Slewing Bearing
 • Slewing Drive

Gysgaça düşündiriş :

“Xuzhou Xinda Slewing Bearing Co., Ltd.” dizaýny, önümçiligi, gözlegleri we ösüşi birleşdirýän, köp sanly podşipnikleri öndüriji. Günorta 800 metrde ýerleşýän kompaniýamyzyň ýerleşýän ýeri, Lianhuo ýokary tizlikli çykyş, Pekin Günorta ýoly, Tongshan Suzhou, Jiangsu, Hytaý , PC221112, amatly transport .Bizde birinji derejeli desgalar, uly önümçilik kuwwaty, häzirki zaman önümçilik zawody we doly synag enjamlary bar, ähliumumy güýjümiz bilen ýokary senagat derejesine ýetip bileris. kyrk enjam.

Wakalar we söwda görkezişleri

 • Application of slewing ring
 • Maintenance of Slewing Ring and Lubricant Use
 • The structure and working principle of slewing rings
 • Manufacturer of slew bearings of a diameter ranging between 200mm to 5000mm.
 • 51 international Labor Days
 • Öldüriji halkany ulanmak

  1. Göteriji enjamlar Götermek tehnikasyna ýük awtoulag kranlary, diň kranlary we tirkegler we ş.m. girýär. Bu enjamlar agyr şertlerde ulanylýandygy sebäpli, aýlanýan bölekler köplenç uly täsir edýär, şonuň üçin bu bölekler Xuzhou Xinda ýaly ýöriteleşdirilen podşipnikleri ulanar. pyçakly m ...

 • Leňiji halka we çalgy ýagyna hyzmat etmek

  Galp halka in engineeringener tehnikasynda örän möhüm bölekler, mehaniki işleýşine gözegçilik edip biler.Saýlama çalgy ýagy halkanyň hyzmat möhletini seresaplylyk bilen uzaldar. Geljekde kynçylyklary ulanmagynyň öňüni almak üçin, gowy hyzmat ediň.Öldürmezden ozal ...

 • Öldüriji halkalaryň gurluşy we iş prinsipi

  Leňil podşipnik "aýlaw rulman" hem diýilýär, sebäbi görnüşi tabaga meňzeýär.Diametri adatça 0,2 ~ 10 metrdir.Aýy eksenel we radial ýükleri we agdaryş momentini agdarmaga ukyply uly rulman.Leňil rulman içki halkadan, daşky halkadan, top o ...

 • 200 mm-den 5000mm aralygyndaky diametrli rulmanlary öndüriji.

  Asyl gurluşyk tehnikasynyň möhüm binýadynyň biri hökmünde egriji halka, soňky 20 ýylda, kabul ediji pudagyň çalt ösmegi bilen, sürüjilerden, diň kranyndan, ykjam krandan we her dürli görnüşden başga-da giňden ulanyldy. doly toplumy ...

 • 51 halkara zähmet güni

  51 halkara zähmet güni her ýyl 1-nji maýda 51 bölüme jaň edýär.Hytaý halky Zähmet gününiň işjeňligini belleýär we 1918-nji ýyldan gözbaş alyp biler. Bir ýyl we ş.m.