• Flange slewing bearing with 50Mn raw material for trailer

Tirkeg üçin 50Mn çig mal bilen flanes ýorgan

Gysga düşündiriş:

Lighteňil ýeňil rulman, esasan, daşarky halkany we içki halkany, ýag armaturlaryny, möhürleýji kemeri, boşluklary, ýük wilkasyny we iňňe gysgyjyny, aýratynlyklaryny öz içine alýar: içki halka we daşarky halka ikisi hem L görnüşli;Halkanyň gapdal ýüzüne ýag käsesi berilýär, polat toplar integrasiýa boýunça daşarky halka bilen içki halkanyň arasynda ýygnalýar.her top spacer bilen bölünýär, polat toplar we boşluklar ýük wilkasynyň üsti bilen we topuň işlemegini goramak üçin has gysgyç.Lighteňil görnüşli profil arassalaýjy podşipnik, umumy pyçak bilen birmeňzeş gurluşa eýe, agramy, çalt çeýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Lighteňil ýeňil rulmanyň aýratynlyklary: içki halka we daşarky halka ikisi hem L görnüşli;Halkanyň gapdal ýüzüne ýag käsesi berilýär, polat toplar integrasiýa boýunça daşarky halka bilen içki halkanyň arasynda ýygnalýar.

Iýmit tehnikasynda, doldurma enjamlarynda, daşky gurşawy goramak enjamynda we ş.m. giňden ulanylýar.

Näme üçin kompaniýamyzy saýlamaly?

Ajaýyp hil: Gaty hil gözegçilik ulgamy we ýokary hilli synag inerener topary.

Bäsdeşlik bahasy: Zawodyň lomaý bahasy.

Bäş ýyldyzly hyzmat: Çalt tizlik, ýokary netijelilik, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ediň

Hünär hyzmaty: 20 ýyldan gowrak OEM hyzmat tejribesi, talaplaryňyza görä öndürip bileris.

Çalt eltip bermek: Uly aksiýa we 3-40 günlük iş wagty.

Lighteňil rulmanly gurnama üstü görkezilen tekizlige we gatylyga laýyk gelmelidir.Specialöriteleşdirilen talaplar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Has giňişleýin we maksatly çözgüt hödürläris.

Tehniki bellik:

1.n1 ýag çukurlarynyň sany däl, ulanyjy ýag çukurynyň ýagdaýyny kesgitläp biler.

2.n-thread sapak deşiklerine, deşik diametri M, sapak çuňlugy 2M diýip üýtgedilip bilner.

3. Katalogda adaty önümler bar we içki we daşarky diametrler tötänleýin çydamlylykdyr.Öldürmek üçin ýer talaplary bar bolsa, sahypany we çydamlylygy görkezmegiňizi haýyş edýäris.

4.Bu önümlerimiziň adaty görnüşidir, has köp gerek bolsa habarlaşyňbiz.

20121125234446965
Slewing Bearing with Flange -- External Gear

Flanes bilen ýeňil rulman - Daşarky dişli

Slewing Bearing with Flange -- Internal Gear

Flanes bilen ýeňil rulman - Içerki dişli

Slewing Bearing with Flange -- Non Gear

Flanes bilen ýeňil rulman - Dişli däl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • best-selling models of slewing bearing

   pyçakly rulmanlaryň iň köp satylan modelleri

   Önümiň beýany Uly halka, radial we agdaryş momentini göterip bilýän rulman halkaly rulman (leňňe halka) dizaýnda esasy gurluş gurluşy ykjam, ygtybarly we saklamak aňsat.Leňňe podşipnikler dişli däl, daşarky dişli we dört nokatly kombinasiýa gurluşydyr ...

  • Light type profile slewing bearing

   Lighteňil görnüşli profil

   Önümiň beýany Lighteňil ýeňil rulman, esasan, daşarky halkany we içki halkany, ýag armaturlaryny, möhürleýji kemeri, boşluklary, ýük wilkasyny we aşaky gysgyjyny, aýratynlyklaryny öz içine alýar: içki halka we daşarky halka ikisi hem L görnüşli;Halkanyň gapdal ýüzüne ýag käsesi berilýär, polat toplar integrasiýa boýunça daşarky halka bilen içki halkanyň arasynda ýygnalýar.her top spacer bilen bölünýär, ...

  • Three-row roller slewing bearing(Standard Series13)

   Üç hatar rolikli rulman (Standard Serie ...

   Önümiň beýany Okunyň we radiusynyň ululygy sebäpli berk we esasanam uly iş radiusyny talap edýän agyr maşynlar üçin amatlydyr. Radaryň işlemegi üçin material çözüji enjamlar, galkan maşynlary, polat ladle, kranlar, gämi kranlary, gämi duralgalary, agyr ykjam kranlar we ş.m.

  • Single Row Crossed Rollers Slewing Bearing (Standard Series HJ)

   Roweke hatar çyzykly rulolar ýeňli rulman (Sta ...

   Önümiň beýany leeňişli rulman, adatça agyr, ýöne haýal öwrülýän ýa-da haýal yrgyldadýan ýükleri goldaýan aýlawly rulman ýa-da ýönekeý rulman, köplenç adaty kran, swing howly ýa-da şemal öwüsýän platforma ýaly gorizontal platforma. keseligine ok ýel degirmeni.Beýleki togalanýan elementli podşipnikler bilen deňeşdirilende, halkaly podşipnikler bölekde inçe bolup, köplenç bir metr ýa-da ondanam köp diametrde ýasalýar ....

  • Single-row cross roller Slewing Bearing (Standard Series 11)

   Bir hatar haçly rolik leeňişli podşipnik (Standa ...

   Önümiň beýany Bir hatar çyzykly rolikli halkalar götermek, platforma, in Engineeringener tehnikasyny daşamak, şeýle hem harby önümler, güýmenje gezelençleri: karusel ýaly aýlaw seriýalary we ş.m.Productionhli önümçilik amallarymyz GB / T2300-1999 sta laýyklykda amala aşyrylýar ...

  • Made-To-Order Slewing Ring Bearings

   Sargyt edilen sargyt halka podşipnikleri

   Önümiň beýany Dürli gurluş aýratynlyklaryna görä, podşipnikler dürli ýük şertlerinde işleýän öý eýeleriniň isleglerini kanagatlandyryp biler.Dört nokatly kontakt topy rulmanlary ýokary dinamiki ýük göterijiligine eýe.Kesilen silindr görnüşli rolikli podşipnikler ýokary statiki ýük göterijiligine eýe.Geçirilen rulonly rulolar, aşaky rulmanyň öňdäki päsgelçilik energiýasy, podşipnikiň has uly goldawyny üpjün edýär ...