• Habarlar

Habarlar

 • Öldüriji rulmany nädip arassalamaly?

  Öldüriji rulmany nädip arassalamaly?

  Mehaniki amallara tozanyň we hapalaryň çozmagy gutulgysyzdyr.Uly ýa-da agyr tehnikalarda we enjamlarda ulanylýan podşipnik hökmünde, pyçagyň özi gurnama deşikleri, ýag çukurlaryny çalýar we möhürleýär, ýöne çylşyrymly enviro täsir eder ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň milli güni

  Festiwallaryň köpüsiniň arasynda Milli gün diýseň möhüm bir gün. Döwletiň özüni ýatlamak üçin bir festiwal, başgaça aýdylanda, bu Hytaýyň doglan güni, şonuň üçin hem her hytaýlynyň doglan güni. 1949-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda, milletimiz resmi taýdan garaşsyzdygyny yglan etdi. Şonuň üçin, ...
  Koprak oka
 • Örtükli podşipnikleri, pyçaklary we dişli enjamlary öndüriji

  Örtükli podşipnikleri, pyçaklary we dişli enjamlary öndüriji

  “Xinda” pyçakly podşipnikleri saýlamak bilen, taslamaňyzy wagtynda we býudjetiň içinde tamamlamaly zerur aýlanýan bölekleriňiziň bardygyny üpjün etmek üçin arza şertleriňize düşünmäge taýyn işewür hyzmatdaşyňyz bolar.“Xinda” pyçakly rulmanyň ulanylmagy aşakdaky artykmaçlyklara eýe bolar ...
  Koprak oka
 • Öldüriji halkany ulanmak

  Öldüriji halkany ulanmak

  1. Göteriji enjamlar Lifting tehnikasyna ýük awtoulag kranlary, diň kranlary we tirkegler we ş.m. girýär. Bu enjamlar agyr şertlerde ulanylýandygy sebäpli, aýlanýan bölekler köplenç uly täsir edýär, şonuň üçin bu bölekler Xuzhou Xinda ýaly ýöriteleşdirilen podşipnikleri ulanar. pyçakly m ...
  Koprak oka
 • Leňiji halka we çalgy ýagyna hyzmat etmek

  Leňiji halka we çalgy ýagyna hyzmat etmek

  Galp halka in engineeringener tehnikasynda örän möhüm bölekler, mehaniki işleýşine gözegçilik edip biler.Saýlama çalgy ýagy halkanyň hyzmat möhletini seresaplylyk bilen uzaldar. Geljekde kynçylyklary ulanmagynyň öňüni almak üçin, gowy hyzmat ediň.Öldürmezden ozal ...
  Koprak oka
 • Öldüriji halkalaryň gurluşy we iş prinsipi

  Öldüriji halkalaryň gurluşy we iş prinsipi

  Leňil rulma "aýlaw rulman" hem diýilýär, sebäbi görnüşi tabaga meňzeýär.Diametri adatça 0,2 ~ 10 metrdir.Aýy eksenel we radial ýükleri we agdaryş momentini agdarmaga ukyply uly rulman.Leňil rulman içki halkadan, daşky halkadan, top o ...
  Koprak oka
 • 200 mm-den 5000mm aralygyndaky diametrli rulmanlary öndüriji.

  200 mm-den 5000mm aralygyndaky diametrli rulmanlary öndüriji.

  Asyl gurluşyk tehnikasynyň möhüm esaslaryndan biri hökmünde egriji halka, soňky 20 ýylda, kabul ediji pudagyň çalt ösmegi bilen, sürüjilerden, diň kranyndan, ykjam krandan we her dürli görnüşden başga-da giňden ulanyldy. doly toplumy ...
  Koprak oka
 • 51 halkara zähmet güni

  51 halkara zähmet güni

  51 halkara zähmet güni her ýyl 1-nji maýda 51 bölüme jaň edýär.Hytaý halky Zähmet gününiň işjeňligini belleýär we 1918-nji ýyldan gözbaş alyp biler. Şanhaýda, Sýuçhouou meýdançasynda rewolýusiýanyň käbir bilim agzalarynyň bir ýylda we ş.m.
  Koprak oka
 • Heatylylyk bejergisiniň pyçaklara täsiri

  Heatylylyk bejergisiniň pyçaklara täsiri

  Örtügiň öndürilişiniň takyklygy, eksenel arassalanylyşy we täsiriň ýylylygy bejermek ýagdaýy bilen hiliň halkasy gaty uly, Bu ýerde ýylylygy bejermek ýagdaýynyň täsiri ýatdan çykarmaly däl. Elbetde, ýaryş ýoluny düzmek .. .
  Koprak oka
 • Hytaýyň 2022-nji ýyly gutly bolsun

  Hytaýyň 2022-nji ýyly gutly bolsun

  Gadymy Hytaýda rowaýat, "nian" atly haýwan bar, kellesi uzyn şahly, gazaply, nian "haýwan, deňizde uzak ýyl, her Täze ýyl baýramçylygynda mallary iýmek üçin kenara çykýar, şonuň üçin her Täze ýyl baýramçylygynda , ähli adamlar daglara gaçdylar ...
  Koprak oka
 • Örtükli podşipnikler bilen podşipnikleriň arasyndaky tapawut

  Örtükli podşipnikler bilen podşipnikleriň arasyndaky tapawut

  Leňil rulman, giňişleýin ýükleri göterip bilýän we şol bir wagtyň özünde uly eksenel we radial ýükleri we agdaryş pursatlaryny göterip bilýän uly rulman görnüşidir.Leňňe podşipnikine aýlanýan rulman, aýlaw aýy ... diýilýär.
  Koprak oka
 • Hapalanan süýümli podşipnikleri nädip arassalamaly

  Hapalanan süýümli podşipnikleri nädip arassalamaly

  Mehaniki amal hökman tozan we hapalar bilen basylýar.Uly ýa-da agyr tehnikalarda ulanylýan podşipnik hökmünde, pyçagyň özi gurnama deşikleri, ýag çukurlaryny çalýar we möhürleýär, ýöne şonda-da c täsir eder ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2