• 51 international Labor Days

51 halkara zähmet güni

51 halkara zähmet güni her ýyl 1-nji maýda 51 bölüme jaň edýär.

Hytaý halky Zähmet gününiň işjeňligini belleýär we 1918-nji ýyldan gözbaş alyp biler. Bir ýyl we ş.m. Şanhaýda, Sýuçhouou meýdançasyndaky ynkylap agzalarynyň käbirleri el ýazgysynyň "51" mähellesine tanyşdyrmak üçin iberýär. 1920, Şanhaý, Guanç Guangzhouou şäheriniň Pekin şäheriniň işçi mähellesi we ş.m. ägirt uly howp paradyny geçirmek we ýygnak geçirmek üçin köçä çykýar. Täze Hytaý döredilenden soň, 1949-njy ýylyň dekabrynda biziň ýurdumyz "51" kanuny çözer Zähmet güni.

sdadad

1921-nji ýyla çenli dowam eden "51" gijesi, tomusda Pekin agzasynyň kommunizm toparynda kimdir biriniň döredilmegine garaşýan uzyn we gyzgyn dükan zähmet giňeldiş mekdebi, işçiler 《51 ýadygärlik aýdymyny aýtmagy öwrenýärler ts .Sözleri: "The ajaýyp erkinlik, dünýäniň ýyldyzy, meni gyzyl ganly bir ýere jemleýär, onuň üçin gurban berýär, güýç ulgamyny hemme zady arassalamak isleýär, ilkinji maý aýynyň owadan gününi ýada salyň. Gyzyl baýdak şemalda tans edýär, ýagty ýolda gezýär, hersi tükeniksiz ukyp, her kim zerur, baýlary we garyplary ýokary ýa-da pes bölme, jogapkärçilik diňe özara kömek, her kimiň bilelikde işleşmegini arzuw edýärin. "Bu gyzgyn we täsirli aýdym, gyzgyn dükanyň zähmet tejribe mekdebiniň we Pekin uniwersitetiniň mugallymynyň ösmeginden başlap, okuwçyny öňe sürmek, ýöne bilelikde bolmak.

1999-njy ýylyň sentýabr aýynda Döwlet Geňeşi täze kanuny dynç alyş ulgamyny özgertdi we yglan etdi.Her ýyl Milli gün, bahar baýramy we maý güni kanuny dynç alyşlar goşulýar

ters dynç alyş we milli dynç alyş 7 gün dowam edýär.Şondan bäri üç “Altyn hepde” netijesinde ýüze çykan syýahatçylyk sarp ediş gyzzyrmasy Hytaýyň ykdysady durmuşynda täze öwüşginli ýere öwrüldi we dynç alyş ykdysadyýeti adamlar hakda gürleşmekden lezzet alýan täze mowzuga öwrüldi.

Halkara Zähmet gününiň ähmiýeti, işçileriň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini göreş arkaly we gaýduwsyz we gahrymançylykly göreş ruhy bilen gazanmagydyr.Bu, adamzat siwilizasiýasynyň we demokratiýanyň taryhy ösüşi.Maý gününiň manysy şu.Şonuň üçin adamlar Zähmet gününe gaty köp üns berýärler.

“Xuzhou Xinda Slewing Bearing Co., Ltd” 1-nji maýdan 4-nji maý aralygynda dynç alar. Xinda-da hemmämiz size üstünlikli dynç alyş arzuw edýäris.


Iş wagty: 30-njy aprel-2022