• Application of slewing ring

Öldüriji halkany ulanmak

1. göteriji enjamlar
Atingük göteriji enjamlara ýük awtoulag kranlary, diň kranlary we tirkegler we ş.m. girýär. Bu enjamlar gaty gurşawda ulanylýandygy sebäpli, aýlanýan bölekler köplenç uly täsire sezewar bolýar, şonuň üçin bu bölekler Xuzhou Xinda öldüriji öndürijiniň üpjün edişi ýaly ýöriteleşdirilen podşipnikleri ulanar. enjam tarapyndan talap edilýän ululygy we iş gurşawy.Örtükli rulman öndürijisi inersenerleri hakyky ýagdaýa laýyk gelýän rulmany dizaýn eder we soňra ulanar.Diňe göteriji enjamlaryň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmän, eýsem ömrüňi ep-esli gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

230.20.0644 

2. Gurluşyk tehnikasy

Gurluşyk tehnikasynyň ýönekeý bölünişi ekskawatorlar, ýükleýjiler we ş.m.Ekskawatoryň işleýşi wagtynda üznüksiz aýlanmagyna mätäç.Örtükli rulman aýlanmagyň esasy bölegidir.Gurluşyk tehnikasynyň ulanylyşy, pyçakly rulmanyň esasy ulanylyşyna degişlidir we bu hem has giň ulanylýar.

230.20

 

3. Enjamlary gaýtadan işlemek

Materiallary gaýtadan işlemek, iýmit gaýtadan işlemek, metallurgiýa we ş.m.Ylmyň we tehnologiýanyň üznüksiz ösmegi bilen adamlar indi diňe gurluşyk tehnikasynda pyçakly podşipnikleri ulanmak bilen kanagatlanmaýarlar we tersine enjamlary platforma gaýtadan işleýän enjamlara gönükdirýärler.Öldüriji halka asyl podşipnikden has ykjam bolany üçin, has uly daşarky güýçlere çydap bilýär we öndürijiligi we gurluşy has gowudyr, şonuň üçin gaýtadan işlemek enjamlarynda hem ulanylýar.

230

4. Harby enjamlar

Häzirki harby bäsdeşlik harby enjamlaryň gaty güýji.Telewizorda görşümiz ýaly, tank ýaragyň kellesini öwürýär we gabyk nyşana takyk urýar.Bu baglanyşykda, pyçakly podşipnik gaty gowy goldaw beriji rol oýnaýar;Şeýle hem, gämi gämisine garşy artilleriýa, radar, raketa atyjy we ş.m. bar. Öldüriji rulman, adaty podşipniklerden has gowy öndürijiligi bolan harby enjamlaryň öz wagtynda aýlanmagy we bökmegi we durnukly işe girizilmegi üçin örän möhüm gurluşdyr.

8

5. Beýleki

Senagat we lukmançylyk ylymlaryndaky goşundylardan başga-da, podşipnikler elektrik öndürmek we ýaşaýyş pudagynda kölegesine eýe.Windel turbinasynyň ýelmeşýän podşipnigi diňiň we kabinanyň birikdiriş bölegine, her pyçakda bolsa podşipnik oturdylýar.Kök merkeze birikdirildi.Her ýel turbinasynda bir sany ýelme podşipnik we üç sany podşipnik ulanylýar.Windel energiýasyny öndürýän enjamlarda pyçakly podşipnikleri ulanmak arkaly, energiýa öndürmek prosesi ýel güýjüniň tapawudyna görä üýtgedilip bilner.Tutuşlygyna alanyňda, pyçagyň köküniň onuň bilen baglanyşykly bölegi pyçakly rulmanyň anyk şekili.Durmuşda pyçakly podşipnikleriň esasy ulanylyş taraplary, tigirli tigirler, rolikler, maýatnik sagatlary we karuseller we ş.m. güýmenje seýilgählerinde jemlenendir.

9

“Xuzhou Xinda Slewing Bearing” iň köp öndüriji, islendik sorag biziň bilen erkin habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

10 11


Iş wagty: Iýul-07-2022