• Maintenance of Slewing Ring and Lubricant Use

Leňiji halka we çalgy ýagyna hyzmat etmek

Galp halka in engineeringener tehnikasynda örän möhüm bölekler, mehaniki işleýşine gözegçilik edip biler.

Saýlama çalgy ýagy ýüzügiň hyzmat möhletini seresaplylyk bilen uzaldar. Geljekde kynçylyklaryň ulanylmagynyň öňüni almak üçin, gowy hyzmat ediň.

 crane slew ring crane slewing bearing HSW.32.1250AF1

Zynjyrdan çykmazdan ozal, käbir ýaglar halka halkasynyň geçelgesinde bolmaly .Süpek halkasy işlemezden ozal, ýagyňyzy üýtgediň we dürli iş şertleriňize görä ýeterlik ýag dolduryň, NO.2 EP ýagyny saýlap bilersiňiz.

Top öldürýän halka her 100 sagatdan ýaglanýar, rolikli halka her 50 sagatdan ýaglanýar. Awtoulag ýoluny möhürlerden çykýança ýag bilen dolduryň. Şeýle hem, halka halkasynyň deslapky berkitme güýjüni barlaň, ýeterlik berkitme güýji bolmaly.

Işleýän halka halka üns beriň, sesiň, impulsyň ýa-da başga bir meseläniň işledip bilmejekdigini barlamak üçin ony saklamaly .Güýçli atyş we amalyň hiç hili kynçylyk çekmejekdigini kepillendiriň.

Arassalamak barada, gönüden-göni suw bilen arassalap bilmeýär, suw geçelgesine suwuň öňüni alyp bilmeýär, gaty zadyň ýa-da galyndylaryň ýaryş ýoluna girmeginiň öňüni alýar we dişli dişleriň gabat gelmezligine sebäp bolýar. Adatça maňlaý bedenlerini süpüriň we ýag ýaýradyň.

 slewing ring bearing slewing bearing manufacturers 010.25.1250

Örän halkalary tozandan, ýagyşdan, suwdan we ýokary temperaturadan goramak we dişli çekiş zolagyny gaty garşylykdan goramak has gowudyr.

Möhüri adatça barlaň, zaýalananda üýtgediň. Işlemek prosesinde çynlakaý problemanyň öňüni almak üçin.

 


Iş wagty: Iýul-02-2022