• Manufacturer of slew bearings of a diameter ranging between 200mm to 5000mm.

200 mm-den 5000mm aralygynda diametri bolan rulmanlary öndüriji.

Eliň ýüzügiAsyl gurluşyk tehnikasynyň möhüm esaslaryndan biri hökmünde, soňky 20 ýylda, kabul ediji pudagyň çalt ösmegi bilen, sürüjilerden başga-da, diň krany, ykjam kran we her dürli görnüşden başga-da giňden ulanyldy. ýeňil senagat tehnikalarynda, metallurgiýa tehnikasynda, lukmançylyk tehnikasynda we robotda, tunel ekskawatorynda, material ýygnamakda we alyp barmakda, aýlanýan basgançakda giňden ulanylýan kran toplumy.Gysgaça aýdanyňda, bularyň hemmesi otnositel aýlaw hereketiniň iki böleginiň arasynda bolup, şeýle hem eksenel güýji, radial güýji götermeli, tehnikanyň egilmek pursaty möhüm geçiş asyl nusgasy bolmaly.

m1
m2
m3

Hytaýrulman Senagat kursy döredileninden bäri 30 ýyla golaý wagt geçdi, başdan başlap kiçi göwrümli, dürli görnüşli öý eýeleriniň dizaýnyny, önümçiligini, hemmetaraplaýyn ösüş kuwwatyny synagdan geçirip, kabul ediji pudagyň ösüşi üçin zerurlyklary kanagatlandyrdy. belli bir goşant goşdy.

Xuzhou Xinda ýeňli podşipnikm200 mm-den 5000mm aralygyndaky diametrli podşipnikleri öndüriji.20 ýyldan gowraktejribe we däp-dessurlar tehniki talaplara optimal çözgütler üçin kepillik bolup hyzmat edýär.Qualifiedokary hünärli hünärmenler rulmany dizaýn etmekden başlap, indiki rulmany gurmak we işlemek ýaly ähli tehniki goldawy hödürleýärler.

f1
f2
f3

Önümçiligiň yzarlaýyş ulgamyny ulanyp we gözegçilik amallaryny doly durmuşa geçirip, iň ýokary hilli rulmanlary üpjün edýäris.

Tehnologiki amallaryň degişli takyklygy we köpelmegi, ýokary hilli önümi kepillendirip, pyçaklary ölçemek üçin modelleriň işlenip düzülmegine we iň häzirki zaman mehaniki enjamlara yzygiderli maýa goýmak arkaly mümkinçilik berýär.


Iş wagty: Iýun-21-2022