• The structure and working principle of slewing rings

Öldüriji halkalaryň gurluşy we iş prinsipi

Leňil podşipnik "diýilýär.aýlawly podşipnik"sebäbi onuň görnüşi tabaga meňzeýär. Diametri adatça 0,2 ~ 10 metre deňdir. Aýy eksenel we radial ýükleri we agdaryş momentini agdarmaga ukyply uly rulman. leňiji rulman içki halkadan, daşky halkadan, topdan ýa-da rolikden, izolýasiýa blokundan durýar. ýa-da kapas, ýag çalýan ýag çukury we möhürleýji enjam, şonuň üçin esasy hereketlendirijiniň dizaýnyny ykjam gurluş edip biler.

Öldüriji halkalaryň gurluşy: eňiji halkalar adatça biri-birinden aýry neýlon boşluklary bilen bölünýär.Bu gurluş hereketiň durnuklylygyny saklap biler we giňden ulanylýar.Applicationsörite programmalar mis, alýumin we beýleki ýokary temperatura izolýasiýa bloky ýaly ýörite top ýa-da rolik izolýasiýa blokyny ulanmalydyr.Adatça gorizontal şkaf podşipniklerine ýa-da generatoryň üznüksiz aýlanmagyna we pyçagyň ýerleşdirilmegi we ygtybarlylygy üçin ýokary talaplaryň ulanylmagy zolakly birleşdirilen kapasa ulanylyp bilner.

 

slewing bearing
slew ring

Leňňe podşipniklerýönekeý ýörelgäniň üstünde işleýärler: sürtülmäni azaltmak üçin zatlary süýşürip ýa-da togalap hereket edýärler.

Hususan-da, pyçakly podşipnikler işlemek üçin esasan ýaglamak we sürtülme esaslanýar.Içinde, işlemek maksadyny ýerine ýetirmek üçin top podşipnikleri we polat halkalaryň özara sürtülmegine daýanýar we daşarda, işlemäge başlamak üçin özara sürtülme we beýleki bölekleriň sürtülmesine daýanýar, şeýlelik bilen obýektiň işlemegine itergi berýär .Ulanylyşy has agyr uly zatlary götermek üçin bolany üçin, merkezden gaçyryş güýji gaty ýokary, bu hem iş prinsipi bilen kesgitlenýär, şonuň üçin hem hilini üpjün etmeli polat.

turntable bearing
ball bearing

“Xuzhou Xinda Slewing Bear Co., ltd” öndürip biler: bir hatar top gurluşy,

bir hatar çyzylan rolik gurluşy, goşa hatar top gurluşy, üç hatar rolik gurluşy, rolik we top kombinasiýasy gurluşy, ýeňil görnüşli profil gurluşy we pyçakly hereket. Bu seriýalar Hytaýyň gurluşyk standarty JG / T66-1999, JG / T67-1999, JG / T68-1999 we maşyn senagaty standart JB / T2300-1999.


Iş wagty: Iýun-24-2022