• Önümler

Önümler

 • Iki taraplaýyn diş dişleýji halkalar

  Iki taraplaýyn diş dişleýji halkalar

  Xuzhou Xinda ýeňli rulman iki taraplaýyn diş dişleýji halkalary ösdürdi. Diametri 400mm-den 5000mm Iki gapdal diş dişleýji halkalarda üç oturgyç bar. Şol bir wagtda iki taraplaýyn sürüjini kanagatlandyryp biler (şol bir ugur ýa-da dürli ugur) .Maşinlere görä PRC JB / T2300-2011 senagat standarty.

 • Iki hatar top ýeňli podşipnik (standart seriýa 02)

  Iki hatar top ýeňli podşipnik (standart seriýa 02)

  Iki hatar top pyçakly podşipnikde üç sany oturgyç bar. Polat toplar we boşluklar göni we aşaky ýaryşlara ýerleşdirilip bilner. Dürli diametri bolan iki hatar polat toplar doglan güýje görä ýerleşdirilýär.Şeýle açyk re modeimde gabat gelmek adatdan daşary amatlylygy döredýär. Upperokarky we aşaky ýaryşlaryň ýük burçlary 90 dereje bolup, rulmanyň uly eksenel güýjüni we süýşüriş pursatyny üpjün edýär.Radial güýç eksenel güýjüň 1/10 böleginden uly bolanda ýaryşlar täze dizaýn edilmelidir.

 • Üç hatar rolikli rulman (Standard Series13)

  Üç hatar rolikli rulman (Standard Series13)

  Üç hatar rolikli rulman, ýokarky, aşaky we radial ýaryşlary biri-birinden aýyrýan üç oturgyç halkasy bar, olaryň üsti bilen rulonlaryň her hatarynyň ýüki kesgitlenip bilner. Üç hatar rolikli rulman üç hatar garaşsyz rulonlara eýe , ugry ýüküň ugruna perpendikulýar, eksenel ýük göterýän ýokarky we aşaky rulolar we radial ýük göterýän orta rolik. Şol bir wagtyň özünde dürli ýükleri göterip bilýär we ýük göterijiligi iň ulusydyr dört model.

 • Tirkeg üçin 50Mn çig mal bilen flanes ýorgan

  Tirkeg üçin 50Mn çig mal bilen flanes ýorgan

  Lighteňil ýeňil rulman, esasan, daşarky halkany we içki halkany, ýag armaturlaryny, möhürleýji kemeri, boşluklary, ýük wilkasyny we iňňe gysgyjyny, aýratynlyklaryny öz içine alýar: içki halka we daşarky halka ikisi hem L görnüşli;Halkanyň gapdal ýüzüne ýag käsesi berilýär, polat toplar integrasiýa boýunça daşarky halka bilen içki halkanyň arasynda ýygnalýar.her top spacer bilen bölünýär, polat toplar we boşluklar ýük wilkasy arkaly we topyň işlemegini goramak üçin iň pes gysgyç.Lighteňil görnüşli profil arassalaýjy podşipnik, umumy pyçak bilen birmeňzeş gurluşa eýe, agramy, çalt çeýe.

 • Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (Standard SeriesQ)

  Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (Standard SeriesQ)

  Bir hatar dört nokat kontakt topy leeňişli podşipnik (Standard Series Q) iki oturgyçdan durýar. Dizaýnda ykjam, agramy ýeňil, toplar dört nokatda tegelek geçelge bilen aragatnaşyk saklaýar, eksenel güýç, radial göterip bilýär güýç we egilmek pursaty şol bir wagtyň özünde.

 • Lighteňil görnüşli profil

  Lighteňil görnüşli profil

  Lighteňil ýeňil rulman, dört nokatly kontakt topy bilen birmeňzeş gurluşa eýedir, ýöne agramy ýeňil we käbir ýeňil görnüşli enjamlar üçin ulanylyp bilner.Capacityük kuwwaty pes bolsa, käbir çykdajylary tygşytlap biler.

  Lighteňil ýük göteriji halkanyň materiallary, esasan, 50Mn ýa-da 42CrMo.Açyk merkez bilen, podşipnikler iň oňat gurluş düzüm böleklerine öwrülýär. Lighteňil ýeňil rulman halkalaryny öndürýän professional önümçilik hökmünde ISO9001 hil ulgamyndan geçdik we Hytaýda rulmanlary öndürmek boýunça öňdebaryjy eksportçydyrys.

 • Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (Standard Series HS)

  Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (Standard Series HS)

  HS seriýaly bir hatar dört nokat kontakt topy leeňişli podşipnik iki oturgyçdan durýar. Dizaýnda ykjam, agramy ýeňil, toplar dört nokatda tegelek ýaryş ýoly bilen aragatnaşyk saklaýar, eksenel güýç, radial güýç we egilmek ukybyna eýe. pursat bir wagtda.

 • Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (standart seriýa 01)

  Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (standart seriýa 01)

  Roweke hatar Dört nokatly kontakt topy öldüriji rulman, şol bir wagtyň özünde hemişe deşik, çalgy deşigi we möhürleýji enjam bilen eksenel güýji, radial güýji we egilme güýjüni göterip bilýän uly göwrümli rulman.Şeýlelik bilen esasy çarçuwanyň gurluşyny aňsatlyk bilen ykjam edip bilýär we sirkirlemek, öndürmek, gurmak we goldamak amatly.

 • Bir hatar haçly rolik leeňişli podşipnik (Standart seriýa 11)

  Bir hatar haçly rolik leeňişli podşipnik (Standart seriýa 11)

  Bir hatar haçly rolikli halka iki oturgyç halkadan durýar.Ykjam aýratynlyklary Dizaýnda, agramy ýeňil, ýokary takyklyk we kiçi armatura arassalanylyşy ýaly. Rolikler 1: 1 haç tertibi bolany üçin, ýokary takyklyk üçin amatly we eksenel güýji, netijeli pursat we ep-esli uly radial güýji göterip bilýär.

 • Roweke hatar çyzykly rulonlar ýeňli rulman (Standard Series HJ)

  Roweke hatar çyzykly rulonlar ýeňli rulman (Standard Series HJ)

  Roweke hatar çyzykly rolik leeňişli podşipnik iki oturgyçdan durýar. Dizaýnda ykjam, agramy ýeňil, ýokary takyklyk we kiçi göwrümli arassalaýyş aýratynlyklary bar.Rolikler 1: 1 kross tertipli bolany üçin, ýokary takyk gurnamak üçin amatly we eksenel güýji göterip bilýär, titul pursaty we has uly radial güýji.

 • Gün energiýasy yzarlaýjy üçin iň oňat hilli sürüş

  Gün energiýasy yzarlaýjy üçin iň oňat hilli sürüş

  Leeňil hereketlendiriji esasan pyçakly podşipnikden, gurçuk enjamlaryndan, jaýdan we gidrawliki ýa-da elektrik hereketlendirijisinden ybaratdyr. Esasy komponenti öldüriji halkany ulanşy ýaly, şol bir wagtyň özünde eksenel öň tarapy, radial güýji, egilme pursatyny göterip biler. Deňeşdiriň adaty gyrgyç önümleri, gurmak ýerini gurmak, goldamak we tygşytlamak has aňsat.

 • Senagat tehnikasy üçin zynjyr tigirli halkalar

  Senagat tehnikasy üçin zynjyr tigirli halkalar

  “Xuzhou Xinda” ýeňil rulman zynjyr tigirli halkalary ösdürdi. Diametri 200mm-den 5000mm aralygynda. PRC JB / T2300-2011-iň Maşyn senagaty standartyna laýyklykda.

  Zynjyr tigirli halkalar, şol bir wagtyň özünde hemişe deşik, çalgy deşigi we möhürleýji enjam bilen eksenel güýji, radial güýji we egilme güýjüni göterip bilýän uly göwrümli rulman görnüşidir.Şeýlelik bilen, esasy çarçuwanyň gurluşyny aňsatlyk bilen ykjam edip bilýär we sirkigratiýa geçirmek, öndürmek, gurmak we goldamak amatly.

12Indiki>>> Sahypa 1/2