• Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing (Standard Series 01)

Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (standart seriýa 01)

Gysga düşündiriş:

Roweke hatar Dört nokatly kontakt topy öldüriji rulman, şol bir wagtyň özünde eksenel güýji, radial güýji we egilme güýjüni göterip bilýän uly göwrümli podşipnikdir, elmydama monta hole deşigi, çalgy çukury we möhür enjamy bilen.Şeýlelik bilen esasy çarçuwanyň gurluşyny aňsatlyk bilen ykjam edip bilýär we sirkirlemek, öndürmek, gurmak we goldamak amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

PRC JB / T2300-2011-iň Maşyn senagaty standartyna laýyklykda dört nokatly kontakt topy öndürýän önümler. Önümleriň hili kompaniýamyzyň esasy maksatlaryndan biridir. Hiliň aladasy önümçilik işiniň başynda başlaýar. önümiň dizaýny bolup, müşderä iň soňky iberilýänçä önümçiligiň ähli basgançaklarynda dowam edýär. Biziň kompaniýamyz müşderilerimize doly tehniki goldaw berýär. Önümlerimiziň müşderiniň ähli isleglerini we talaplaryny ýerine ýetirýändigine göz ýetirip bileris.

Daşaýyş, magdançylyk, binagärlik, duralga tehnikasy, ýük daşamak mehanizmi, ýokary takyklykly radar enjamlary we raketa atyjy tarapynda uly göwrümli aýlaw enjamlary üçin giňden ulanylýan dört nokatly kontakt topy.

Y8
Y6
Y11

Üstünlikleri

1. Dürli ululykdaky halka podşipnikleri bilen üpjün edip bileris.

2. Görnüşi: diş däl, içki dişler, daşarky dişler

3. Müşderiniň isleglerine görä dizaýn we önümçilik, OEM göteriji.

4. qualityokary hilli göteriji, bäsdeşlik bahasy, gyssagly eltmek , hünär maslahaty we iň gowy hyzmatlar.

5. Beýleki ýöriteleşdirilen podşipnikler, kiçi podşipnikler, awtoulag podşipnikleri, ekskawator we kran podşipnikleri we ş.m.

Bellik

1.n1 sany çalgy deşikleri, deň paýlanan, emdirýän emzik M10 * 1 JB / T7940.1-JB / T7940.2.

2. N-deşik deşigi, nurbat deşik bilen çalşyrylyp bilner, diş giňligi b Hh hökmünde kabul edilip bilner.

3. Tablisada berlen periferiýanyň dişli güýji onuň iň ýokary bahasydyr, periferiýanyň nominal güýji berlen bahanyň 1/2 bölegini alýar.

4. Daşarky we içki dişleriň ýokarky ýokarky koeffisiýenti degişlilikde 0,1 we 0,2.

01-1

Önümiň parametrleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Double Row Ball Slewing Bearing(standard Series 02)

   Iki hatar top ýeňli podşipnik (standart seriýa ...

   Önümiň beýany Öldüriji rulman ömrüniň wajyp ýoly ýylylygy bejermekdir. Öldüriji halka rulman böleginiň güýjüni mehanizmiň stasionar bölegine ýetirýär. Rulmanyň geçelgesinde togalanýan elementiň kontaktyndan emele gelen ýük hasaplanýar. Gertsiň teoriýalaryna we häzirki zaman plastisit ölçeglerine.Xinda, surfak meýdanynda-da talaplary ýerine ýetirmek üçin ýerli gyzgynlygy amala aşyrýar ...

  • Three-row roller slewing bearing(Standard Series13)

   Üç hatar rolikli rulman (Standard Serie ...

   Önümiň beýany Okunyň we radiusynyň ululygy sebäpli berk we esasanam uly iş radiusyny talap edýän agyr maşynlar üçin amatlydyr. Radaryň işlemegi üçin material çözüji enjamlar, galkan maşynlary, polat ladle, kranlar, gämi kranlary, gämi duralgalary, agyr ykjam kranlar we ş.m.

  • Single Row Crossed Rollers Slewing Bearing (Standard Series HJ)

   Roweke hatar çyzykly rulolar ýeňli rulman (Sta ...

   Önümiň beýany leeňişli rulman, adatça agyr, ýöne haýal öwrülýän ýa-da haýal yrgyldadýan ýükleri goldaýan aýlawly rulman ýa-da ýönekeý rulman, köplenç adaty kran, swing howly ýa-da şemal öwüsýän platforma ýaly gorizontal platforma. keseligine ok ýel degirmeni.Beýleki togalanýan elementli podşipnikler bilen deňeşdirilende, halkaly podşipnikler bölekde inçe bolup, köplenç bir metr ýa-da ondanam köp diametrde ýasalýar ....

  • Made-To-Order Slewing Ring Bearings

   Sargyt edilen sargyt halka podşipnikleri

   Önümiň beýany Dürli gurluş aýratynlyklaryna görä, podşipnikler dürli ýük şertlerinde işleýän öý eýeleriniň isleglerini kanagatlandyryp biler.Dört nokatly kontakt topy rulmanlary ýokary dinamiki ýük göterijiligine eýe.Kesilen silindr görnüşli rolikli podşipnikler ýokary statiki ýük göterijiligine eýe.Geçirilen rulonly rulolar, aşaky rulmanyň öňdäki päsgelçilik energiýasy, podşipnikiň has uly goldawyny üpjün edýär ...

  • Single-row cross roller Slewing Bearing (Standard Series 11)

   Bir hatar haçly rolik leeňişli podşipnik (Standa ...

   Önümiň beýany Bir hatar çyzykly rolikli halkalar götermek, platforma, in Engineeringener tehnikasyny daşamak, şeýle hem harby önümler, güýmenje gezelençleri: karusel ýaly aýlaw seriýalary we ş.m.Productionhli önümçilik amallarymyz GB / T2300-1999 sta laýyklykda amala aşyrylýar ...

  • Chain wheel slewing rings for industrial machinery

   Senagat tehnikasy üçin zynjyr tigirli halkalar

   Önümiň beýany Xuzhou Xinda pyçakly zynjyrly tigirli halka halkalary. Diametri 200mm-den 5000mm aralygynda. PRC JB / T2300-2011-iň Maşyn senagaty standartyna laýyklykda.Zynjyr tigirli halkalar, eksenel güýji göterip bilýän uly göwrümli rulman, ...