• Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing(Standard SeriesQ)

Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (Standard SeriesQ)

Gysga düşündiriş:

Bir hatar dört nokat kontakt topy leeňişli podşipnik (Standard Series Q) iki oturgyçdan durýar. Dizaýnda ykjam, agramy ýeňil, toplar dört nokatda tegelek geçelge bilen aragatnaşyk saklaýar, eksenel güýç, radial göterip bilýär güýç we egilmek pursaty şol bir wagtyň özünde.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“Xinda” ştrih-kod ulgamyny ulanyp önümçilik prosesini guramak, her bir aýratyn tehnologiki amalyň tutuş prosesde yzarlanmagyny üpjün edýär we önümiň ahyrky eltilmegine çenli çig mal bolan esasy çeşmeden 100% önümiň yzarlanmagyny kepillendirýär.

Öndüriji podşipnik zawoddan iberilmezden ozal wirusa garşy gaýtadan işlenipdi, adaty şertlerde 3-6 aý saklanyp bilner, 6 aýdan köp saklansa, her 6 aýda wirusa garşy gaýtadan işlemegiňizi haýyş edýäris. ulanmazdan ozal doly ýagy doldurmagyňyzy haýyş edýäris.

Dört nokatly kontakt topy pyçakly podşipnik (Standard Series Q) giňden ulanylýar Bu, konweýer, kebşirleýji manipulýator, ýeňil, orta we nobat kranlary, ekskawatorlar we beýleki gurluşyk enjamlary üçin ulanylyp bilner..Suzhou DunAn Heavy Industry maşyn öndürmek bilen hyzmatdaşlyk edýäris we ýokary hilli üpjün ediji adyna eýe bolduk.

Y1

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Önümleriň hiliniň we bäsdeşlik bahasynyň artykmaçlyklary

2. 24 sagadyň dowamynda jogap beriň

3. Müşderileriň islegini / zerurlygyny gaty gowy öwrenip bilerdi

4. Professional satuw topary, aňsat, arkaýyn we amatly habarlaşmak üçin

5. Aramyzdaky artykmaç proseduralary aýyrmak üçin terminal öndürijisi

6. Çig maldan, ýygnamakdan, gözden geçirmekden başlap, hiline gowy gözegçilik ediň

Tehniki maglumatlar

1.n1 sany çalgy deşikleri, deň paýlanan, emdirýän emzik M10 * 1 JB / T7940.1-JB / T7940.2.

2. N-ount hasaplaýyş deşigi, nurbat deşik bilen çalşyrylyp bilner, diş giňligi b Hh hökmünde kabul edilip bilner.

3. Tablisada berlen periferiýanyň dişli güýji onuň iň ýokary bahasydyr, periferiýanyň nominal güýji berlen bahanyň 1/2 bölegini alýar.

Q1

Önümiň parametrleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Flange slewing bearing with 50Mn raw material for trailer

   50Mn çig mal bilen flanesden ýasalan rulman f ...

   Önümiň beýany Lighteňil ýeňil rulmanyň aýratynlyklary: içki halka we daşarky halka ikisi hem L görnüşli;Halkanyň gapdal ýüzüne ýag käsesi berilýär, polat toplar integrasiýa boýunça daşarky halka bilen içki halkanyň arasynda ýygnalýar.Iýmit tehnikasynda, doldurma enjamlarynda, daşky gurşawy goramak enjamynda we ş.m. giňden ulanylýar....

  • Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing(Standard Series HS)

   Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňil aýy ...

   Önümiň beýany Xinda, diametri 100 mm-den 5000mm-a çenli HS seriýaly arassalaýjy önüm öndürip biler. Xindanyň önümiň innowasion ösüşi we takyk hereketi dolandyrmak tehnologiýasy tejribesi, ýokary hilli halka podşipniklerini dizaýn etmekde we öndürmekde 20 ýyldan gowrak jemlenen tejribäniň netijesidir.Programmaňyzyň tork, takyklyk, netijelilik, ululygy optimizasiýa ýa-da düýbünden ýörite önüm talap edýändigine garamazdan, xinda ...

  • Chain wheel slewing rings for industrial machinery

   Senagat tehnikasy üçin zynjyr tigirli halkalar

   Önümiň beýany Xuzhou Xinda pyçakly zynjyrly tigirli halkalar. Diametri 200 mm-den 5000mm aralygynda. PRC JB / T2300-2011-iň Maşyn senagaty standartyna laýyklykda.Zynjyr tigirli halkalar, eksenel güýji göterip bilýän uly göwrümli rulman, ...

  • Made-To-Order Slewing Ring Bearings

   Sargyt edilen sargyt halka podşipnikleri

   Önümiň beýany Dürli gurluş aýratynlyklaryna görä, podşipnikler dürli ýük şertlerinde işleýän öý eýeleriniň isleglerini kanagatlandyryp biler.Dört nokatly kontakt topy rulmanlary ýokary dinamiki ýük göterijiligine eýe.Kesilen silindr görnüşli rolikli podşipnikler ýokary statiki ýük göterijiligine eýe.Geçirilen rulonly rulolar, aşaky rulmanyň öňdäki päsgelçilik energiýasy, podşipnikiň has uly goldawyny üpjün edýär ...

  • Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing (Standard Series 01)

   Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňil aýy ...

   Önümiň beýany PRC JB / T2300-2011-iň Maşyn senagaty standartyna laýyklykda dört nokatly kontakt topy öndürýän önümler. Önümleriň hili kompaniýamyzyň esasy maksatlaryndan biridir. Hil barada alada edýäris. Önümiň dizaýny bolan önümçilik prosesi we müşderä iň soňky iberilýänçä önümçiligiň ähli basgançaklarynda dowam edýär. Biziň kompaniýamyz doly tehnika hödürleýär ...

  • Double-sided Teeth Slewing Rings

   Iki taraplaýyn diş dişleýji halkalar

   Önümiň beýany Xuzhou Xinda ýeňil rulman iki taraplaýyn diş dişleýji halkalary ösdürdi. Diametri 400mm-den 5000mm Iki gapdal diş dişleýji halkalarda üç oturgyç bar. Şol bir wagtyň özünde iki taraplaýyn sürüjini kanagatlandyryp biler (şol bir ugur ýa-da dürli ugur) .Bu PRC JB / T2300-2011 maşyn senagaty standartyna laýyklykda.Iki taraplaýyn dişleri öldürýän halkalar bir wagtyň özünde eksenel güýji, radial güýji we egilme güýjüni göterip biler, ...