• Three-row roller slewing bearing(Standard Series13)

Üç hatar rolikli rulman (Standard Series13)

Gysga düşündiriş:

Üç hatar rolikli rulman, ýokarky, aşaky we radial ýaryşlary biri-birinden aýyrýan üç oturgyç halkasy bar, olaryň üsti bilen rulonlaryň her hatarynyň ýüki kesgitlenip bilner. Üç hatar rolikli rulman üç hatar garaşsyz rulonlara eýe , ugry ýüküň ugruna perpendikulýar, eksenel ýüki saklaýan ýokarky we aşaky rulolar we radial ýük ýükleýän orta rolik. Şol bir wagtyň özünde dürli ýükleri göterip bilýär we ýük göterijiligi iň ulusydyr dört model.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Okunyň we radiusynyň ululygy sebäpli, berk we esasanam uly iş radiusyny talap edýän agyr maşynlar üçin amatlydyr. Radaryň işlemegi üçin ajaýyp çözgüt berip biler, material işleýän enjamlar, galkan maşynlary, polat lenta, kranlar, gämi kranlary, gämi duralgalary, agyr ykjam kranlar we ş.m.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Önümleriň hiliniň we bäsdeşlik bahasynyň artykmaçlyklary

2. 24 sagadyň dowamynda jogap beriň

3. Müşderileriň islegini / zerurlygyny gaty gowy öwrenip bilersiňiz

4. Professional satuw topary, aňsat, arkaýyn we amatly habarlaşmak üçin

5. Aramyzdaky artykmaç proseduralary aýyrmak üçin terminal öndürijisi

6. Çig maldan, ýygnamakdan, gözden geçirmekden başlap, hiline gowy gözegçilik ediň

“Xinda” ýeňil rulman, müşderini kesgitlenen aýlanýan platforma üçin has agyr ýük tizligini üpjün edýär, adaty görnüşdäki pyçaklar nyşanalaryňyza ýetip bilmeýän wagtynda üç hatar pyçakly rulmany göz öňünde tutup bilersiňiz.

Tehniki bellik:

13-1

1.n1 sany çalgy deşikleri, deň paýlanan, emdirýän emzik M10 * 1 JB / T7940.1-JB / T7940.2.

2. N-deşik deşikleri, deşik diametri M, sapak çuňlugy 2M diýip üýtgedilip bilner.

3. Tablisada berlen periferiýanyň dişli güýji onuň iň ýokary bahasydyr, periferiýanyň nominal güýji berlen bahanyň 1/2 bölegini alýar.

4. Daşarky we içki dişleriň ýokarky ýokarky koeffisiýenti degişlilikde 0,1 we 0,2.

5. Katalogda adaty önümler bar we içki we daşarky diametrler tötänleýin çydamlylykdyr.Öldürmek üçin ýer talaplary bar bolsa, sahypany we çydamlylygy görkezmegiňizi haýyş edýäris.

6.Bu önümlerimiziň adaty görnüşidir, has köp zerur bolsa habarlaşyňbiz.

Önümiň parametrleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Single Row Crossed Rollers Slewing Bearing (Standard Series HJ)

   Roweke hatar çyzykly rulolar ýeňli rulman (Sta ...

   Önümiň beýany leeňişli rulman, adatça agyr, ýöne haýal öwrülýän ýa-da haýal yrgyldadýan ýükleri goldaýan aýlawly rulman ýa-da ýönekeý rulman, köplenç adaty kran, swing howly ýa-da şemal öwüsýän platforma ýaly gorizontal platforma. keseligine ok ýel degirmeni.Beýleki togalanýan elementli podşipnikler bilen deňeşdirilende, halkaly podşipnikler bölekde inçe bolup, köplenç bir metr ýa-da ondanam köp diametrde ýasalýar ....

  • Made-To-Order Slewing Ring Bearings

   Sargyt edilen sargyt halka podşipnikleri

   Önümiň beýany Dürli gurluş aýratynlyklaryna görä, podşipnikler dürli ýük şertlerinde işleýän öý eýeleriniň isleglerini kanagatlandyryp biler.Dört nokatly kontakt topy rulmanlary ýokary dinamiki ýük göterijiligine eýe.Kesilen silindr görnüşli rolikli podşipnikler ýokary statiki ýük göterijiligine eýe.Geçirilen rulonly rulolar, aşaky rulmanyň öňdäki päsgelçilik energiýasy, podşipnikiň has uly goldawyny üpjün edýär ...

  • Chain wheel slewing rings for industrial machinery

   Senagat tehnikasy üçin zynjyr tigirli halkalar

   Önümiň beýany Xuzhou Xinda pyçakly zynjyrly tigirli halka halkalary. Diametri 200mm-den 5000mm aralygynda. PRC JB / T2300-2011-iň Maşyn senagaty standartyna laýyklykda.Zynjyr tigirli halkalar, eksenel güýji göterip bilýän uly göwrümli rulman, ...

  • Cone drill slewing rings with JB/T2300-1999 standard

   JB / T2300-1999 sta bilen konus burawlaýjy halkalar ...

   Önümiň beýany Täze önümimiz -Kone buraw örtük halkalary. PRC JB / T2300-2011 maşyn enjamlary senagatynyň standartyna laýyklykda. Uly gural enjamlarynda ulanylýar. Dunan Heavy Industry maşynlar topary bilen hyzmatdaşlyk edýäris we olardan ýokary hilli üpjünçi aldyk.Xuzhou Xinda Slewing Beari ...

  • Single-row cross roller Slewing Bearing (Standard Series 11)

   Bir hatar haçly rolik leeňişli podşipnik (Standa ...

   Önümiň beýany Bir hatar çyzykly rolikli halkalar götermek, platforma, in Engineeringener tehnikasyny daşamak, şeýle hem harby önümler, güýmenje gezelençleri: karusel ýaly aýlaw seriýalary we ş.m.Productionhli önümçilik amallarymyz GB / T2300-1999 sta laýyklykda amala aşyrylýar ...

  • Flange slewing bearing with 50Mn raw material for trailer

   50Mn çig mal bilen flanesden ýasalan rulman f ...

   Önümiň beýany Lighteňil ýeňil rulmanyň aýratynlyklary: içki halka we daşarky halka ikisi hem L görnüşli;Halkanyň gapdal ýüzüne ýag käsesi berilýär, polat toplar integrasiýa boýunça daşarky halka bilen içki halkanyň arasynda ýygnalýar.Iýmit tehnikasynda, doldurma enjamlarynda, daşky gurşawy goramak enjamynda we ş.m. giňden ulanylýar....